มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “รักหนึ่งในหัวใจ” บรรเลงโดย วงดนตรีผสม
กรมประชาสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖

งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ภูมิใจและอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้คงอยู่ตลอดไป
โดยผ่านบทเพลงต่างๆ อาทิ เช่น ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น, เมืองน่ากังวล, รักหนึ่งในดวงใจ, พุทธศาสน์คู่ไทย, พ่อหลวง, ดวงเดือน, ละออองค์, ชื่นตาฟ้างาม, ทะเลบ้า, สร้อยฟ้า, เส่เหลเมา, สาลิกาชมเดือน, คิดถึงบ้านนา,
สาวนาครวญ, ทำนายฝัน, ราตรีสิ้นดาว, เสี่ยงเทียนคอยคู่, น้ำตาลใกล้มด, สามัคคีสี่เหล่า ฯลฯ

 

ชมการแสดงนาฏศิลป์ จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยการแสดงศิลปะมวยไทย จากลานพ่อเสือ

รายได้ส่วนหนึ่งสมทบเป็นทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร