พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์  ประธานมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านจอง  ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันทื่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓