มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยขึ้นในครอบครัว  เชิญชวนครอบครัวสมัคร “ครอบครัวประชาธิปไตย” โดยส่งใบสมัครได้ถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ กำหนดประกาศผลในเดือนมีนาคม  และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ดร. เย็นใจ เลาหวณิช ประธานกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทํา “โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย” ขึ้นโดยคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัว ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นครอบครัวประชาธิปไตย ซึ่งคือครอบครัวคนไทยที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตย และบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยสม่ำเสมอ มีคุณความดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทั่วไป

ประธานกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว กล่าวว่า การที่คัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตยเพื่อเลือกครอบครัวที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการสร้างประชาธิปไตยขึ้นในครอบครัว มีความจำเป็นเพราะว่าพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้น พื้นฐานสำคัญคือวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งถ้าคนมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย เช่น รู้จักเคารพสิทธิ์ รู้จักระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามใจตนเอง ปฏิบัติตามกรอบของกติกาสังคม รู้จักเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ส่วนตัว /พรรคพวกเป็นหลัก เห็นแก่สังคมส่วนใหญ่ ซึ่งคุณความดีเหล่านี้เป็นพื้นฐานซึ่งสร้างได้อย่างดีจากครอบครัว เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ประเทศชาติก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดในครอบครัวก่อน ถัดมาเป็นชุมชน แล้วถึงขยายไปสู่ประเทศชาติ ฉะนั้นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยขึ้นในครอบครัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประเทศไทย

สำหรับการคัดเลือกครอบครัวนั้น มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ดำเนินการโดยร่วมมือกับ ๔ กระทรวงซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาเชิญชวนครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขกรอกแบบสอบถาม แล้วส่งให้มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติพิจารณาเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นครอบครัวประชาธิปไตย โดยได้ขยายเวลายื่นใบสมัครไปจนถึงเดือนสิ้นมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบในเดือนมีนาคม และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ในส่วนหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น ครอบครัวประชาธิปไตย ได้แก่ ครอบครัวที่มีการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  สนใจและส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข,   ครอบครัวที่มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย,  ครอบครัวที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ผู้ที่มีพระคุณ ต่อสังคมและต่อแผ่นดินไทย,  ครอบครัวที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม,    ครอบครัวที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรม ประกอบอาชีพที่ชอบด้วยกฎหมาย และ ไม่เอาเปรียบสังคม,  ครอบครัวที่บิดามารดาและบุตร/ธิดา รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล,  บุคคลในครอบครัวประสบความสําเร็จในชีวิต หรืออาชีพ หรือหน้าที่การงาน ตลอดจนบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม,   บิดามารดา มีวิธีการเลี้ยงดูบุตร/ธิดา ให้ดํารงชีวิต ตามวิถีทางประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์  โทร. ๐๘-๖๘๑๑-๖๓๓๙