วารสารทิศไท ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553