วารสารทิศไท ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2553