วารสารทิศไท ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554