วารสารทิศไท ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2554