วารสารทิศไท ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554