วารสารทิศไท ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555