วารสารทิศไท ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2555