วารสารทิศไท ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555