สารคดีวีดิทัศน์เรื่อง สภากาชาดไทย (ภาษาอังกฤษ)

สารคดีวีดิทัศน์เรื่อง สภากาชาดไทย (ภาษาไทย)