ความเป็นมา

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรักชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยยิ่งขึ้น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 3. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเกียรติภูมิของชาติให้เกิดแก่ประชาชขนทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ที่มีความศรัทธาในต่างศาสนากันมากยิ่งขึ้น
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นที่ใดให้ตระหนัก ศรัทธา และยึดมั่นในหลักศาสนาของตน และมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ต่อความมั่นคงและเกียรติภูมิของชาติและธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
 7. เสริมสร้างให้ประชาชนชาวไทยได้เกิดความชื่นชมในพระราชจริยวัตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักในความสำคัญของพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีผลต่อการสร้างและพัฒนาประเทศ ตลอดจนยึดถือและปฏิบัติตน ตามแบบอย่างที่ดีในความกล้าหาญและเสียสละขององค์พระมหากษัตริย์ไทย
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 9. ช่วยเหลือการสาธารณกุศล
 10. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 11. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

๑.พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการ
๒.ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
๓.นายเย็นใจ เลาหวณิช รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
๔.นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการ
๕.คุณหญิงคณิตา เลขะกุล กรรมการ
๖.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
๗.พลตำรวจตรี เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ
๘.นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ
๙.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
๑๐.นางเดือนฉาย คอมันตร์ กรรมการ
๑๑.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ
๑๒.นางนฤมล กาญจนดุล กรรมการ
๑๓.นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการ
๑๔.นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการ
๑๕.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการ
๑๖.พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป กรรมการ
๑๗.นางเพชรพริ้ง สารสิน กรรมการ
๑๘.นางเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการ
๑๙.นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ กรรมการ
๒๐.นายเรืองชัย รุจิระพัฒน์ กรรมการ
๒๑.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ กรรมการ
๒๒.นายวีระชัย ณ นคร กรรมการ
๒๓.พลเอกศักดา แสงสนิท กรรมการ
๒๔.พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด กรรมการ
๒๕.นายสันทัด โรจนสุนทร กรรมการ
๒๖.นายสุวัช สิงหพันธุ์ กรรมการ
๒๗.นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเหรัญญิก
๒๘.นายสมพันธ์ จารุมิลินท กรรมการและเลขาธิการ
๒๙.นางธัชกร เหมะจันทร กรรมการและรองเลขาธิการ
๓๐.นายมานพ เมฆประยูรทอง กรรมการและรองเลขาธิการ
๓๑.นางสิริพร ทองคำวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการ
๓๒.หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการและรองเลขาธิการ
๓๓.นายสุรินทร์ เงินรูปงาม กรรมการและรองเลขาธิการ
๓๔.นายวรวุฒิ หอมเนียม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
๓๕.นางอรวิน บุตรวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

กิจกรรมหลัก

 1. ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” ในปี ๒๕๕๙ ที่เป็นการให้คนไทยร่วมกันสืบค้น และรวบรวมเรื่องราวความภาคภูมิใจจากทุกชุมชน ทั่วประเทศทั้ง ๗๗ จังหวัด  โดยเรื่องราวทั้งหมดจากโครงการฯ จะถูกนำไปจัดแสดงในหอชมเมือง กรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 2. ออกวารสาร “ทิศไท” ทุก 3 เดือน
 3. ผลิตหนังสือพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ใน วาระต่างๆ เช่น พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน, Thai Life a Culinary Treasure
 4. ผลิตสารคดี และเผยแพร่
 5. เผยแพร่บทความทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 6. เผยสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 7. จัดกิจกรรมการกุศลในวาระต่างๆ เช่น กอล์ฟการกุศล เปตองการกุศล ดนตรีการกุศล