จัดทำโดย คณะอนุกรรมการจัดทำโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒