ยื่นสมัคร “ครอบครัวประชาธิปไตย” ได้ถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยขึ้นในครอบครัว  เชิญชวนครอบครัวสมัคร “ครอบครัวประชาธิปไตย” โดยส่งใบสมัครได้ถึงสิ้นเ